Подмяна на Главен водопроводен клон I в село Черничево, община Хисаря

АОП НОМЕР : 9092721                                               СТАТУС: заТВОРЕНА 

Предмет на поръчката:«Подмяна на Главен водопроводен клон I в село

Черничево, община Хисаря»

Индивидуален номер на поръчката: 9092721

Вид процедура за възлагане: Събиране на оферти с покана или обява

Обект на обществената поръчка: Строителство съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката:Обект на територията на

с. Черничево, Община Хисаря, подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 167 500 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45231300

Краен срок за подаване на оферта: 02.10.2019 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт: инж. Д. Кьорлинска

Телефон/и за контакт: 0337/62585

ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 20.09.2019 г. 20:52 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 20.09.2019 г. 20:52 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Указания за участниците  

Дата и час на публикуване: 20.09.2019 г. 20:52 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

 

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 20.09.2019 г. 20:52 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Проект на договор

Дата и час на публикуване: 20.09.2019 г. 20:52 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа: Проект

Дата и час на публикуване: 20.09.2019 г. 20:52 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа:Информация за удължаване на срок

Дата и час на публикуване:03.10.2019 г. 21:20 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа:Протокол 1

Дата и час на публикуване:03.10.2019 г. 14:36 часа

 Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

Вид на документа:Съобщение за прекратяване 

Дата и час на публикуване:16.10.2019 г. 14:42 часа

 Връзка към документа АОП | Изтегли документ