Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за проект: „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община Хисаря Написана от инж. Ц. Войводинова 565
Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община ХИСАРЯ Написана от инж. Ц. Войводинова 376
Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР на обекти по проект № 28/07/2/0/00426 „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в населените места на община Хисаря Написана от инж.Цонка Войводинова 640
Консултантски услуги по управление на проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в населените места на община Хисаря“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби ин Написана от инж.Цонка Войводинова 967
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГРАД ХИСАРЯ Написана от инж. Д. Кьорлинска 1164
Изработване на технически паркоустройствен проект на градски парк „Момина баня” в гр. Хисаря Написана от инж. Д. Кьорлинска 822
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ, ПО УЛИЦИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, КВ. ВЕРИГОВО И КВ. МОМИНА БАНЯ – ГР. ХИСАРЯ, ОБЩИНА ХИСАРЯ Написана от инж. Д. Кьорлинска 476
2018-Доставка на хранителни стоки и продукти за Детски градини на територията на общ. Хисаря, за детска млечна кухня в гр. Хисаря, за домашен социален патронаж в гр. Хисаря, за СУ „Христо Смирненски" в гр. Хисаря, за ОУ „Климент Охридски" в гр. Хисаря Написана от Цонка Войводинова 741
Осъществяване на строителен надзор на обект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Хисаря Написана от инж. Ц. Войводинова 825
Консултантски услуги по управление на проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Хисаря“ по подмярка 7.2. към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ Написана от инж. Ц. Войводинова 1573