Реконструкция и благоустрояване на улици в гр. Хисаря с две обособени позиции:ОП 1 ,ОП 2

AОП НОМЕР: 9068360                          СТАТУС: ОТВОРЕНА                                 

 

Предмет на поръчката: Реконструкция и благоустрояване на улици в гр. Хисаря с две обособени позиции:

ОП 1 Реконструкция и благоустрояване на улица „Хан Аспарух” в участъка между улици „Найден Стоянов” и „Бор” от осова точка 127- 137 по регулационния план на кв. Момина баня, гр. Хисаря;

ОП 2 Реконструкция и благоустрояване на улица „Райна Княгиня” в участъка между улица „Ангел Кънчев” и храм „Свети Димитър” по регулационния план на кв. Веригово, гр. Хисаря.

Индивидуален номер на поръчката: 9068360

 Вид процедура за възлагане: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на обществената поръчка: Строителство съгласно чл.3, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката: гр. Хисаря

Прогнозна стойност: 178 000

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV):  45233252

Краен срок за подаване на оферта: 02.10.2017г. 17:00:00

Връзка към преписката в АОП

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

·         Лице/а за контакт: инж. Д. Кьорлинска

·         Телефон/и за контакт: 0337/62585,

ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 15.09.2017 год 17.03 часа

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

Вид на документа: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 15.09.2017 год 17.03 часа

 Връзка към документа в АОП Изтегли документ

Вид на документа: Указания за участниците

Дата и час на публикуване: 15.09.2017 год 17.03 часа

 Връзка към документа в АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Образци на документи

Дата и час на публикуване: 15.09.2017 год 17.03 часа

 Връзка към документа в АОП Изтегли документ

Вид на документа: Количествени сметки:Приложение 17 – 1 и Приложение 17 – 2

Дата и час на публикуване: 15.09.2017 год 17.03 часа

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

Вид на документа: Проекти – Пътна Райна Княгиня; Пътна Хан Аспарух

Дата и час на публикуване: 15.09.2017 год 17.03 часа

 Връзка към документа в АОП Изтегли документ

Вид на документа: Протокол 1 от работа на Комисия, назначена със Заповед  №    РД-05-502/03.02.2017 г.

Дата и час на публикуване: 05.10.2017 год 17.04 часа

 Връзка към документа в АОП Изтегли документ

Вид на документа: Протокол 2 от работа на Комисия, назначена със Заповед  №    РД-05-502/03.02.2017 г.

Дата и час на публикуване: 25.10.2017 год 22:30 часа

 Връзка към документа в АОП Изтегли документ

Вид на документа: Доклад от работа на Комисия, назначена със Заповед №

 РД-05-502/03.02.2017 г.

Дата и час на публикуване: 25.10.2017 год 22:30 часа

Вид на документа: Договор за изпълнение на ОП 1

Дата и час на публикуване: 01.12.2017 год 20:55 часа

 Връзка към документа в АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Договор за изпълнение на ОП 2

Дата и час на публикуване: 01.12.2017 год  20:55 часа

 Връзка към документа в АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Изплатени възнаграждения по договори

Дата и час на публикуване: 28.03.2018 год  16:08 часа

 Връзка към документа в АОП  Изтегли документ