Консултантски услуги по управление на проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Хисаря“ по подмярка 7.2. към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

 АОП  НОМЕР:   830827                                                СТАТУС:    ОТВОРЕНА

 Предмет на поръчката: Консултантски услуги по управление на проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Хисаря“ по подмярка 7.2. към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

 Индивидуален номер на поръчката: 830827

 Вид процедура за възлагане: Публично състезание

Обект на обществената поръчка: Услуга по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката: Обекти на територията на Община Хисаря, подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 53 000 лв.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79400000

Краен срок за подаване на оферта: 13.03.2018 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62034; 0337/62180

ДОКУМЕНТИ

 Вид на документа: Решение за откриване на процедура

Дата и час на публикуване: 19.02.2018 г. 20:33 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

Вид на документа: Обявление за поръчка

Дата и час на публикуване: 19.02.2018 г. 20:33 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ 

Вид на документа: Указания за участие и техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 19.02.2018 г. 20:33 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ 

 Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 19.02.2018 г. 20:33 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ 

 Вид на документа: Протокол 1

Дата и час на публикуване: 04.04.2018 г. 22:14  часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ 

 Вид на документа: Съобщение отваряне на цени

Дата и час на публикуване: 15.06.2018 г. 20.31 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ 

Вид на документа: Протоколи

Дата и час на публикуване: 04.07.2018 г. 23:20 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ 

Вид на документа: Решение

Дата и час на публикуване: 04.07.2018 г. 23:20 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ 

Вид на документа: Договор Приложения

Дата и час на публикуване: 24.08.2018 г. 23:28 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ