Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Хисаря.

АОПНОМЕР:9073382                                                                    

 

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на

Община Хисаря.

Индивидуален номер на поръчката: 9073382

Вид процедура за възлагане: Ред за възлагане по чл. 20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява

Обект на обществената поръчка: Услуга съгласно чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката: Община Хисаря

Прогнозна стойност: 66 889.23 лева

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770

Краен срок за подаване на оферта: 07.03.2018г. 17:00:00

Връзка към преписката в АОП

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

·         Лице/а за контакт: Диляна Антонова

·         Телефон/и за контакт: 0337/62180

ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП и Кратка информация за поръчката (по образец)

Дата и час на публикуване: 28.02.2018  11:42 часа

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

·          Техническа спецификация 

Вид на документа:  Техническа спецификация.

Дата и час на публикуване:28.02.2018  11:42 часа

Връзка към документа в АОП Изтегли документ

·         Образци

Вид на документа: Оферта, включваща информация за участника; Ценово предложение; Техническо предложение; Проект на договор; Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; Списък на услугите; Справка – декларация на търговски обекти; Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и т.7 от ЗОП; Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП; Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за подизпълнител; Декларация подизпълнител; Банкова гаранция; Декларация, че разрешението за извършване на дейност като оператор не е отнето по реда на чл.11 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, и участникът не е в процедура по отнемане на разрешението

Дата и час на публикуване: 28.02.2018  11:42 часа

Връзка към документа в АОП |  Изтегли документ

ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Информация за удължаване на срока за получаване на оферти публикувана в РОП

Дата и час на публикуване: 08.03.2018 год 17:22 часа

Връзка към документа в АОП| Изтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Дата и час на публикуване: 08.03.2018 год 17:22 часа

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Протокол от заседание на комисия проведено на 16.03.2018г.

Дата и час на публикуване: 16.03.2018 год 17:30 часа

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Доклад от работата на комисия от 16.03.2018г.

Дата и час на публикуване: 16.03.2018 год 17:30 часа

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Покана за преговори, Протокол за работата на комисия от проведени преговори от 26.03.2018г. и Доклад за резултати от работата на комисия

Дата и час на публикуване: 13.04.2018 год 15:49 часа

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Договор и приложения

Дата и час на публикуване: 13.04.2018 год 15:49 часа

Връзка към документа в АОПИзтегли документ

 ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Информация за изплатени суми по договор

Дата и час на публикуване: 06.03.2019 год.  10:36 часа

Връзка към документа в АОПИзтегли документ