Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря по четири обособени позиции

АОП  НОМЕР:   983190                                          СТАТУС: ОТВОРЕНА 

 Предмет на поръчката: Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря  по четири обособени позиции

 

 Индивидуален номер на поръчката:  983190

Вид процедура за възлагане: Открита процедура

Обект на обществената поръчка: Доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката: На територията на землище на с. Михилци, община Хисаря

Прогнозна стойност: 584 815,00 лева без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 42923100

Краен срок за подаване на оферта: 14.07.2020 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП 

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

 

 Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62034; 0337/62180

 

ДОКУМЕНТИ

 

Вид на документа: Решение за откриване на процедура

Дата и час на публикуване: 15.06.2020 г., 17:00 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

 

Вид на документа: Обявление за поръчка

Дата и час на публикуване: 15.06.2020 г., 17:00  часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Документация за участие

Дата и час на публикуване: 17.06.2020 г., 15.50 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

 

Вид на документа: Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 17.06.2020 г., 15.50 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

 

Вид на документа: Проект на договор

Дата и час на публикуване: 17.06.2020 г., 15.50 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

 

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 17.06.2020 г., 15.50 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

 

Вид на документа: ПИП

Дата и час на публикуване: 17.06.2020 г., 15.50 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Отговор

Дата и час на публикуване: 29.06.2020 г., 19.50 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ


Вид на документа: Коригирана техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2.07.2020 г., 19.50 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Отговор № 2 

Дата и час на публикуване: 2.07.2020 г., 19.50 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за промяна

Дата и час на публикуване: 2.07.2020 г., 20.50 часа

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Разяснение 3

Дата и час на публикуване: 03.07.2020 г., 15.50 часа 

Връзка към документа АОП | Изтегли документ


Вид на документа: Разяснение 4

Дата и час на публикуване: 14.07.2020 г., 14.50 часа 

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Разяснение 5

Дата и час на публикуване: 29.07.2020 г., 16.20 часа  

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Протокол 1

Дата и час на публикуване: 29.10.2020 г., 10,20 часа   

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Съобщение за отваряне на ценови оферти

Дата и час на публикуване: 18.06.2021 г., 18,40 часа    

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Решение за класиране на участниците. Документи от заседание

Дата и час на публикуване: 19.07.2021 г., 21,40 часа    

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Договор с Приложения ОП1 ОП2

Дата и час на публикуване: 01.10.2021 г., 18,40 часа    

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Договор с Приложения ОП3

Дата и час на публикуване: 01.10.2021 г., 18,45 часа    

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Договор с Приложения ОП4

Дата и час на публикуване: 01.10.2021 г., 18,50 часа    

Връзка към документа АОП | Изтегли документ

 

 

Вид на документа: Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 01.10.2021 г., 18,55 часа
Връзка към документа АОП | Изтегли документ