898066-Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за проект: „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община Хисаря

 АОП  НОМЕР: 898066                                             СТАТУС: ОТВОРЕНА 

Предмет на поръчката:„Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за проект: „Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община Хисаря“

 Индивидуален номер на поръчката: 898066

Вид процедура за възлагане: Публично състезание

Обект на обществената поръчка: Услугапо смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Населено място за изпълнение на поръчката:Обекти на територията на община Хисаря, подробно описани в документацията за участие

Прогнозна стойност: 62506,00 лв.

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV):  71521000

Краен срок за подаване на оферта: 22.03.2019 г. 17:00 часа

Връзка към преписката в АОП        

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

 Лице/а за контакт: инж. Ц. Войводинова

Телефон/и за контакт: 0337/62034; 0337/62180

ДОКУМЕНТИ

Вид на документа: Решение за откриване на процедура

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:54 часа

Връзка към документа АОПИзтегли документ

Вид на документа: Обявление за поръчка

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:54 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Документация за участие

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:54 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Техническа спецификация  

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:54 часа

 Връзка към документа АОП  Изтегли документ

Вид на документа: Образци

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:54 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Проект надоговор

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:54 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 28.02.2019 г.  22:54 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Протокол 1

Дата и час на публикуване: 17.07.2019 г.  20:00 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

ДОКУМЕНТИ                                        

 Вид на документа: Съобщение за отваряне на цени

 Дата и час на публикуване: 02.08.2019г. 21:50 часа

  Връзка към документа в АОПИзтегли документ

Вид на документа: Решение

 Дата и час на публикуване: 16.09.2019г. 21:41 часа

  Връзка към документа в АОПИзтегли документ

Вид на документа: Протоколи

 Дата и час на публикуване: 16.09.2019г. 21:41 часа

 Връзка към документа в АОПИзтегли документ

Вид на документа: Обявление за възложена поръчка 

Дата и час на публикуване: 06.11.2019 г.  23:28 часа

Връзка към документа АОП Изтегли документ

Вид на документа: Договор с приложения 

Дата и час на публикуване: 06.11.2019 г.  23:28 часа 

Връзка към документа АОП Изтегли документ