ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП

26СЕПТЕМВРИ
2016

При подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка възложителите ще могат да се възползват от възможността да проведат пазарни консултации с независими експерти или органи, или от участници на пазара. 

Минималните действия са посочени в чл. 44, ал. 3, т. 1 и 2 ЗОП и са свързани с публикуване на цялата информация от пазарните консултации в профила на купувача и с определянето на срока за получаване на оферти.

Възложителят може да използва пазарните консултации при условие, че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите на недискриминация и прозрачност. Законът позволява на лицата, предоставили на възложителя пазарните консултации, да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Възложителят трябва да предприеме действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите участници и кандидати. 

Използването на пазарни консултации от възложителите е добра практика преди възлагане на обществена поръчка. Всеки възложител, ползващ системата за обществени поръчки SOP.bg може да провежда неограничен брой пазарни консултации.

ОБЩИНА ХИСАРЯ- ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА - ФАЙЛОВЕ :

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Оферта ,Протоколи, Решение

  Файлове в архив rar  - : Дата на публикуване : 26.07.2017 - 15:46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ---> Запитване за оферта 

Файлове в архив rar  - : Дата на публикуване : 20.07.2017 - 19:06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение ,Оферти,Протоколи 

Файлове в архив rar  - : Дата на публикуване : 07.08.2017 - 16:12